ابزار ها و تکنیک ها و خروجی های فرآیند برنامه ریزی محدوده

ابزار ها و تکنیک های برنامه ریزی محدوده: 

1-تحلیل محصول: در بر گیرنده تکنیک هایی مانند تحلیل شکست محصول، مهندسی سیستم ها، مهندسی ارزش، تحلیل ارزش، تحلیل عملکرد و گسترش کارکرد های کیفیت می باشد.

 2-تحلیل سود/هزینه:عبارت است از برآورد هزینه ها و سود های ملموس و غیر ملموس گزینه های مختلف محصول و پروژه و سپس بکار گیری مقیاس های مالی مانند نرخ بازگشت سرمایه یا دوره باز پرداخت، به

منظور سنجش مطلوبیت مرتبط با گزینه های شناسایی شده.

 

3-شناسایی گزینه ها: این یک اصطلاح عمومی بای هر تکنیکی است که به منظور خلق رویکرد های مختلف به پروژه، به کار می رود.

 4-رای صاحب نظران: اغلب جهت ارزیابی ورودی های این فرآیند، رای صاحب نظرانه نیاز خواهد بود. 

    خروجی های برنامه ریزی محدوده:

 1-بیانیه محدوده

1-1-توجیه پروژه

2-1-محصول پروژه

3-1-دستاورد های پروژه

4-1-اهداف پروژه

 

2-تفضیل پشتیبان: تفضیل پشتیبان بیانیه محدوده می بایست به گونه ای که برای تسهیل استفاده از آن در سایر فرآیند های مدیریت پروژه لازم است، مستند و سازماندهی شود.

 3-برنامه مدیریت محدوده: این مدرک شرح می دهد که چگونه محدوده مدیریت خواهد شد و چگونه تغییرات محدوده در پروژه یکپارچه خواهند شد. 

فرآیندهای مدیریت محدوده پروژه

فرآیند آغاز

فرآیندبرنامه ریزی محدوده پروژه

فرآیند تعریف محدوده پروژه

فرآیند ممیزی محدوده پروژه

فرآیند کنترل تغییرات محدوده

ورودی ها 

ورودی ها 

ورودی ها 

ورودی ها 

ورودی ها 

ابزارها و تکنیک ها 

ابزارها و تکنیک ها 

ابزارها و تکنیک ها 

ابزارها و تکنیک ها 

ابزارها و تکنیک ها 

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

 

/ 12 نظر / 14 بازدید