تاریخجه انتشار PMBOK

PMBOK کتابی است که توسط انجمن مديريت پروژه آمريکا(PMI) در سال ۱۹۸۷ تحت عنوان : PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE
منتشر شد.در سال ۱۹۹۱پروژه به روز آوری این مجلد مطرح وبا ارسال به اعضای PMI و موسسات علمی-حرفه ای کتاب:
A GUIDE TO PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE
در سال ۱۹۹۶ چاپ و منتشر شد.PMI متناوبا این کتاب را بهنگام می نماید.

/ 3 نظر / 9 بازدید