ابزارها و تكنيك ها و خروجي‌هاي فرآيند آغازمدیریت محدوده پروژه

ابزارها و تکنیکهای فرآیند آغاز:

۱.روش های انتخاب پروژه:  روشهای انتخاب پروژه مشتمل بر در نظر گرفتن معیار تصمیم گیری و یک وسیله برای محاسبه ارزش در شرایط عدم اطمینان می باشد. روشهای انتخاب پروژه عموما در یکی از دو دسته کلی زیر جای می گیرند:

o       روش های اندازه گیری سود – رویکردهای تطبیقی، مدلهای امتیاز بندی، مشارکت سود یا مدلهای اقتصادی.

o       روش های بهینه سازی محدود – مدلهای ریاضی که از الگوریتمهای برنامه ریزی خطی، غیر خطی، پویا، اعداد صحیح و چند هدفه استفاده میکند.

اغلب از این روشها به عنوان مدلهای تصمیم گیری یاد میشود.

۲.رای صاحب نظران: اغلب جهت ارزیابی ورودی های این فرآیند، رای صاحب نظرانه نیاز خواهد بود.   چنین صاحب نظرهایی، از طریق منابع زیر قابل دسترس می باشند:

بخش های درون سازمانی

مشاوران
ذی نفعان
انجمن های فنی و حرفه ای
گروهای صنعت

 

خروجی های فرآیند آغاز:

۱. منشور پروژه: منشوری است که بطور رسمی پروژه را تصویب می کند. منشور پروژه دربرگیرنده موارد زیر است:

  • نیاز کسب و کار
  • شرح محصول

۲.   تعیین/ انتصاب مدیر پروژه: به طور معمول، مدیر پروژه بایستی تا آنجا که ممکن است، در پروژه زود تعیین و منصوب گردد.

۳.    قیود: عواملی هستند که انتخاب های تیم مدیریت پروژه را محدود می کنند.

۴.   مفروضات:  عواملی هستند که در برنامه ریزی، صحیح، واقعی یا قطعی تلقی می شوند. مفروضات بر تمام جنبه های برنامه ریزی پروژه اثر می گذارند.

فرآیندهای مدیریت محدوده پروژه

فرآیند

آغاز

فرآیندبرنامه ریزی محدوده پروژه

فرآیند تعریف محدوده پروژه

فرآیند ممیزی محدوده پروژه

فرآیند کنترل تغییرات محدوده

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

 

/ 6 نظر / 15 بازدید