خروجی های فرآیند تهیه برنامه پروژه

خروجی های فرآیند تهیه برنامه پروژه عبارتند از:

 1. برنامه پروژه

برنامه پروژه سندی پذیرفته شده و رسمی می باشد که برای مدیریت و کنترل اجرای پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنانکه پروژه پیش می رود اطلاعات بیشتری از پروژه بدست می آید. بنابراین انتظار می رود برنامه پروژه نیز تغییر یابد.

برنامه پروژه معمولا شامل موارد زیر می شود:

 • مصوبات؛ پروانه ها و مجوزها
 • توصیفی از روش یا استراتژی مدیریت پروژه
 • بیان محدوده پروژه، که شامل اقلام قابل تحویل پروژه و اهداف پروژه می باشد.
 • ساختار شکست کار(WBS) تا سطحی که در آن کنترل داشته باشیم.
 • تخمین هزینه ها، تاریخ شروع فعلیت ها و تعیین مسولیت ها
 • وقایع کلیدی وتاریخ پیش بینی شده برای تحقق هریک از آنها.
 • کارکنان کلیدی و مورد نیاز
 • ریسک های کلیدی، شامل محدودیت ها و فرضیات، پاسخ های برنامه ریزی شده به هرکدام از آنها.
 • برنامه های فرعی پروژه مانند برنامه مدیریت زمانبندی و برنامه مدیریت محوده پروژه.
 • تصمیمات کلیدی برای شروع، ادامه و توقف فعالیت ها.

    2.  جزییات پشتیبانی کننده برنامه پروژه

این جزییات شامل موارد زیر می شود:

 • خروجی های حاصل از دیگر فرآیندهای پروژه که در برنامه پروژه لحاظ نشده اند.
 • اطلاعات واسناد دیگری که در مدت اجرای برنامه پروژه ایجادشده اند
 • اسناد فنی مانند نیاز ها، طرح ها.
 • مستند سازی استانداردهای مربوطه.

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

فرآیند

تهیه برنامه پروژه

فرآیند

اجرای برنامه پروژه

فرآیند

کنترل کلی تغییرات

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

 

/ 0 نظر / 28 بازدید