معمول ترین فرآیندهای مدیریت پروژه

معمول ترین فرآیندهای مدیریت پروژه که در اکثر پروژه ها انجام می شوند:

  1. فرآیند های آغازین

فرآیندهایی هستند که پروژه را در جهت آغاز فاز بعدی یاری می کنند.

  1. فرآیندهای برنامه ریزی

این فرآیندها دو دسته اند:

v      فرآیندهای اصلی :

فرآیندهایی هستند که به دلیل وابستگی که به یکدیگر دارند در اکثر پروژه ها با ترتیب مشخصی انجام می گیرند. این فرآیند ها عبارتند از:

       برنامه ریزی محدوده پروژه

       تعریف محدوده پروژه

       تعریف فعالیتهای پروژه

       تعیین توالی فعالیت ها

       تخمین مدت فعالیت ها

       توسعه زمانبندی

       برنامه ریزی منابع

       تخمین هزینه ها

       بودجه ریزی هزینه ها

       توسعه برنامه پروژه

v      فرآیند های تسهیل کننده:

فرآیند هایی هستند که بسته به نیاز و در جهت تسهیل روند پروژه انجام می گیرند. اين فرآیند ها عبارتند از:

       برنامه ریزی کیفیت

       برنامه ریزی سازمانی

       برنامه ریزی ارتباطات

       تشخیص ریسک

       اندازه گیری ریسک

       توسعه پاسخ به ریسک

       برنامه ریزی تدارکات

       برنامه ریزی درخواست ها

  1. فرآیندهای اجرایی

فرآیندهای اجرایی نیز مانند فرآیند های برنامه ریزی شامل دودسته از فرآیندها می باشند:

v      فرآیندهای اصلی:

       اجرای برنامه پروژه

v      فرآیندهای تسهیلی:

       تعیین و پذیرش محدوده پروژه

       تضمین کیفیت

       توسعه تیم پروژه

       توزیع اطلاعات

       انتخاب منابع

       اداره قراردادها

  1. فرآیندهای کنترلی

این فرآیندها اجرای پروژه را مکررا کنترل و اندازه گیری می کنند.تنظیم مجدد برنامه پروژه با تکرار مناسب فرآیندهای برنامه ریزی میسر می باشد.فرآ یندهای کنترلی نیز بمانند فرآیندهای برنامه ریزی به دو دسته تقسیم می شوند:

v      فرآیندهای اصلی:

       کنترل کلی تغییرات

       تهیه گزارش عملکرد

v      فرآیندهای تسهیلی:

       کنترل محدوده پروژه

       کنترل زمانبندی پروژه

       کنترل هزینه پروژه

       کنترل کیفیت

       کنترل پاسخ ریسک

  1. فرآیندهای اختتامی

این فرآیندها موجب تحویل واتمام مناسب و مورد قبول پروژه می شوند. و عبارتند از:

       خاتمه اجرای پروژه

       خاتمه قرارداد پروژه

 

 13.gif!

/ 2 نظر / 15 بازدید