فرآیند اجرای برنامه پروژه

اجرای برنامه پروژه فرآیند اصلی تحقق برنامه پروژه می باشد. در اجرای این فرآیند مقادیر بسیاری از بودجه پروژه مصرف خواهد شد.

ورودی های فرآیند اجرای برنامه پروژه

 1. برنامه پروژه

همانطور که قبلا توضیح داده شد انواع برنامه های مدیریتی ورودی این بخش می باشند و معمولا شامل موارد زیر می شود:

 • مصوبات؛ پروانه ها و مجوزها
 • توصیفی از روش یا استراتژی مدیریت پروژه
 • بیان محدوده پروژه، که شامل اقلام قابل تحویل پروژه و اهداف پروژه می باشد.
 • ساختار شکست کار(WBS) تا سطحی که در آن کنترل داشته باشیم.
 • تخمین هزینه ها، تاریخ شروع فعلیت ها و تعیین مسولیت ها
 • وقایع کلیدی وتاریخ پیش بینی شده برای تحقق هریک از آنها.
 • کارکنان کلیدی و مورد نیاز

ریسک های کلیدی، شامل محدودیت ها و فرضیات، پاسخ های برنامه ریزی شده به هرکدام از آنها.

 • برنامه های فرعی پروژه مانند برنامه مدیریت زمانبندی و برنامه مدیریت محوده پروژه.
 • تصمیمات کلیدی برای شروع، ادامه و توقف فعالیت ها.
 1. جزییات پشتیبانی کننده برنامه پروژه

همانطور که قبلا توضیح داده شد این جزییات شامل موارد زیر می شود:

 • خروجی های حاصل از دیگر فرآیندهای پروژه که در برنامه پروژه لحاظ نشده اند.
 • اطلاعات واسناد دیگری که در مدت اجرای برنامه پروژه ایجادشده اند
 • اسناد فنی مانند نیاز ها، طرح ها.
 • مستند سازی استانداردهای مربوطه.
 1. سیاست های سازمان

همانطور که قبلا توضیح داده شد در هر پروژه ای باید تاثیر سیاست های مختلف سلزمان بر پروژه بررسی شود. تعدادی از این سیاست ها عبارتند از:

 • سیاست های مدیریت کیفیت
 • سیاست های مربوط به مدیریت امور کارکنان پروژه
 • سیاست های کنترل مالی
اقدامات اصلاحی

اقداماتی هستند که برای انطباق اجرای پروژه با برنامه پروژه انجام می شوند.

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

فرآیند

تهیه برنامه پروژه

فرآیند

اجرای برنامه پروژه

فرآیند

کنترل کلی تغییرات

       ورودی ها

 

       ورودی ها

 

       ورودی ها

 

       ابزارها و تکنیک ها

 

       ابزارها و تکنیک ها

 

       ابزارها و تکنیک ها

 

       خروجی ها

       خروجی ها

       خروجی ها

 !15.gif

/ 2 نظر / 67 بازدید
هموطن

ای هموطن بيا دریابيم پرستوهای دربند را ، پيام شما انزجار از رفتار مدعيان آزادی است.