Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

مراحل مدیریت پروژه

از آنجایکه پروژه ها از لحاظ اجرا منحصر به فرد هستند، تا حدودی با عدم قطعیت مواجه می باشند.
سازمانهای اجرا کننده پروژه معمولا هر پروژه را به مراحل و فازهای مختلفی تقسیم می کنند تا بتوانند بهتر آنرا کنترل کنند. مجموعه فازهای پروژه سیکل عمر پروژه را تشکیل می دهند.

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٤/۳ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi