Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

یک وبلاگ خوب درباره اصلاح مدیریت پروژه

 

اصلاح مديريت پروژه
REFORMING PROJECT MANAGEMENT
تو این وبلاگ به مطالب زیر میتونید دست پیدا کنید:
ارائه پروژه ناب بطور عملی و تئوری
مدیریت پروژه
ارائه پروژه بکمک اصول 5S
و معرفی منابع، کتابها، بلاگ ها و گروه ها

برگرفته از
وب لاگ توليد ناب

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/۳/۱٧ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi