Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها،و تکنیک ها در اداره فعالیت ها، بمنظور رفع نیازها و انتظارات متولیان پروژه می باشد.

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/۳/۱٧ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi