Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

مفهوم پروژه از دیدگاه PMBOK

پروژه تلاشی موقتی برای ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات معین می باشد. منظور از موقتی آنست که هر پروژه شروع و پایان معینی دارد.

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/۳/۱٦ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi