Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

مديريت فرآيند های پروژه

بهتزين روش برای مديريت پروژه مديريت فرآيندهای پروژه است. پس کافی است فرآيندهای پروژه را بشناسيم و بدانيم چه ورودی ها ابزارها و تکنيک ها و چه خروجی هايی دارند.مثلا برای مديريت يکپارچگی پروژه کافی است فرآيندهای مربوطه را بشناسيد.

تا بعد!!

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٥/٢ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi