Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه

شامل فرآیندهایی می باشد که تضمین می کنند عناصر مختلف پروژه بطور مناسب هماهنگ باشند.

 

 

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

تهیه برنامه پروژه

اجرای برنامه پروژه

کنترل کلی تغییرات

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       خروجی ها

*       خروجی ها

*       خروجی ها

 !

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٥/٢ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi