Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

معمول ترین فرآیندهای مدیریت پروژه

معمول ترین فرآیندهای مدیریت پروژه که در اکثر پروژه ها انجام می شوند:

  1. فرآیند های آغازین

فرآیندهایی هستند که پروژه را در جهت آغاز فاز بعدی یاری می کنند.

  1. فرآیندهای برنامه ریزی

این فرآیندها دو دسته اند:

v      فرآیندهای اصلی :

فرآیندهایی هستند که به دلیل وابستگی که به یکدیگر دارند در اکثر پروژه ها با ترتیب مشخصی انجام می گیرند. این فرآیند ها عبارتند از:

*       برنامه ریزی محدوده پروژه

*       تعریف محدوده پروژه

*       تعریف فعالیتهای پروژه

*       تعیین توالی فعالیت ها

*       تخمین مدت فعالیت ها

*       توسعه زمانبندی

*       برنامه ریزی منابع

*       تخمین هزینه ها

*       بودجه ریزی هزینه ها

*       توسعه برنامه پروژه

v      فرآیند های تسهیل کننده:

فرآیند هایی هستند که بسته به نیاز و در جهت تسهیل روند پروژه انجام می گیرند. اين فرآیند ها عبارتند از:

*       برنامه ریزی کیفیت

*       برنامه ریزی سازمانی

*       برنامه ریزی ارتباطات

*       تشخیص ریسک

*       اندازه گیری ریسک

*       توسعه پاسخ به ریسک

*       برنامه ریزی تدارکات

*       برنامه ریزی درخواست ها

  1. فرآیندهای اجرایی

فرآیندهای اجرایی نیز مانند فرآیند های برنامه ریزی شامل دودسته از فرآیندها می باشند:

v      فرآیندهای اصلی:

*       اجرای برنامه پروژه

v      فرآیندهای تسهیلی:

*       تعیین و پذیرش محدوده پروژه

*       تضمین کیفیت

*       توسعه تیم پروژه

*       توزیع اطلاعات

*       انتخاب منابع

*       اداره قراردادها

  1. فرآیندهای کنترلی

این فرآیندها اجرای پروژه را مکررا کنترل و اندازه گیری می کنند.تنظیم مجدد برنامه پروژه با تکرار مناسب فرآیندهای برنامه ریزی میسر می باشد.فرآ یندهای کنترلی نیز بمانند فرآیندهای برنامه ریزی به دو دسته تقسیم می شوند:

v      فرآیندهای اصلی:

*       کنترل کلی تغییرات

*       تهیه گزارش عملکرد

v      فرآیندهای تسهیلی:

*       کنترل محدوده پروژه

*       کنترل زمانبندی پروژه

*       کنترل هزینه پروژه

*       کنترل کیفیت

*       کنترل پاسخ ریسک

  1. فرآیندهای اختتامی

این فرآیندها موجب تحویل واتمام مناسب و مورد قبول پروژه می شوند. و عبارتند از:

*       خاتمه اجرای پروژه

*       خاتمه قرارداد پروژه

 

 !

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٤/٢٥ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi