Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

ارتباط فرآیندها

 

در هر گروه از فرآیندها، هر فرآیند توسط ورودی ها و خروجی هایش با فرآیند دیگر ارتباط دارد. بدین ترتیب هر فرآیند را می توان با عناصر زیر تعریف کرد:

Ø       ورودی ها:

اقلام قابل استنادی که عملیات بعدی بر طبق آنها انجام می گیرند.

Ø       ابزارها و تکنیک ها:

مکانیزم هایی که جهت ایجاد خروجی ها از ورودی ها بکار گرفته می شوند.

Ø       خروجی ها:

اقلام قابل استنادی که نتایج فرآیند می با شند.

 

ورودی ها

 

ابزارها و تکنیک ها

خروجی ها

  1. ...

  2. ...

  3. ...

  1. ...

  2. ...

  3. ...

 

  1. ...

  2. ...

  3. ...

 

 
!

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٤/٢٥ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi