Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

فرآیند کنترل کلی تغییرات

برای تحقق فرآیند کنترل کلی تغییرات سه عامل زیر باید در نظر گرفته شود:

 1. سودمند بودن تغییرات
 2. اطمینان از رخ دادن تغییر
 3. مدیریت زمان و چگونگی رخ دادن تغییرات

 

ورودی های فرآیند کنترل کلی تغییرات

 1. برنامه پروژه

برنامه پروژه مبنای اصلی کنترل تغییرات می باشد که قبلا در مورد آن توضیح داده شد.

 1. گزارشات عملکرد

گزارشات عملکرد اطلاعات و هشدارهایی را برای تیم پروژه فراهم می کند بطوریکه مشخص می شود چه مشکلاتی در آینده رخ خواهد داد.

 1. درخواست تغییرات

درخواست تغییرات ممکن است به اشکال مختلفی رخ دهد از جمله شفاهی یا کتبی، مستقیم یا غیر مستقیم، با منشا خارجی یا داخلی.

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

فرآیند

تهیه برنامه پروژه

فرآیند

اجرای برنامه پروژه

فرآیند

کنترل کلی تغییرات

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

!

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٥/٢۳ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

ابزارها وتکنیک های فرآیند اجرای برنامه پروژه

ابزارها وتکنیک های فرآیند اجرای برنامه پروژه

 1. مهارت های عمومی مدیریت

مهارت های عمومی مدیریت از جمله هدایت، برقراری ارتباطات و برگزاری جلسات بحث و گفتگو برای اجرای موثر پروژه لازم هستند.

 1. دانش و مهارت های لازم درباره نتایج پروژه

تیم پروژه باید دسترسی کافی به مجموعه مهارت ها و دانش لازم در مورد نتایج پروژه داشته باشد.

 1. سیستم اعطای مسولیت

سیستم اعطای مسولیت روشی رسمی برای اعطای اختیارات می باشد. بدین ترتیب تضمین می شود که کارها در زمان معین شده و به ترتیب مناسب انجام می شوند.

 1. جلسات بازنگری وضعیت پروژه

جلسات بازنگری وضعیت پروژه جلسات زمانبندی شده ای هستند که برای مبادله اطلاعات درباره وضعیت پروژه تشکیل می شوند.

 1. سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه(PMIS)

همانطور که قبلا توضیح داده شد سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه شامل ابزارها و تکنیک هایی می باشد که برای جمع آوری، ادغام وانتشار نتایج دیگر فرآیند های مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

 1. روش های سازمانی

خروجی های فرآیند اجرای برنامه پروژه

 1. نتایج کار

ماحصل فعالیت های انجام شده برای تکمیل پروژه می باشند.

 1. درخواست تغیییرات

درخواست تغییرات اغلب هنگام اجرای پروژه انجام می شوند ومعمولا برای تغییرات در هزینه، زمان های تخمین زده شده و محدوده پروژه می باشند.

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

فرآیند

تهیه برنامه پروژه

فرآیند

اجرای برنامه پروژه

فرآیند

کنترل کلی تغییرات

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       خروجی ها

*       خروجی ها

*       خروجی ها

 

 

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٥/۱٦ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

فرآیند اجرای برنامه پروژه

اجرای برنامه پروژه فرآیند اصلی تحقق برنامه پروژه می باشد. در اجرای این فرآیند مقادیر بسیاری از بودجه پروژه مصرف خواهد شد.

ورودی های فرآیند اجرای برنامه پروژه

 1. برنامه پروژه

همانطور که قبلا توضیح داده شد انواع برنامه های مدیریتی ورودی این بخش می باشند و معمولا شامل موارد زیر می شود:

  • مصوبات؛ پروانه ها و مجوزها
  • توصیفی از روش یا استراتژی مدیریت پروژه
  • بیان محدوده پروژه، که شامل اقلام قابل تحویل پروژه و اهداف پروژه می باشد.
  • ساختار شکست کار(WBS) تا سطحی که در آن کنترل داشته باشیم.
  • تخمین هزینه ها، تاریخ شروع فعلیت ها و تعیین مسولیت ها
  • وقایع کلیدی وتاریخ پیش بینی شده برای تحقق هریک از آنها.
  • کارکنان کلیدی و مورد نیاز

ریسک های کلیدی، شامل محدودیت ها و فرضیات، پاسخ های برنامه ریزی شده به هرکدام از آنها.

  • برنامه های فرعی پروژه مانند برنامه مدیریت زمانبندی و برنامه مدیریت محوده پروژه.
  • تصمیمات کلیدی برای شروع، ادامه و توقف فعالیت ها.

 1. جزییات پشتیبانی کننده برنامه پروژه

همانطور که قبلا توضیح داده شد این جزییات شامل موارد زیر می شود:

  • خروجی های حاصل از دیگر فرآیندهای پروژه که در برنامه پروژه لحاظ نشده اند.
  • اطلاعات واسناد دیگری که در مدت اجرای برنامه پروژه ایجادشده اند
  • اسناد فنی مانند نیاز ها، طرح ها.
  • مستند سازی استانداردهای مربوطه.
 1. سیاست های سازمان

همانطور که قبلا توضیح داده شد در هر پروژه ای باید تاثیر سیاست های مختلف سلزمان بر پروژه بررسی شود. تعدادی از این سیاست ها عبارتند از:

  • سیاست های مدیریت کیفیت
  • سیاست های مربوط به مدیریت امور کارکنان پروژه
  • سیاست های کنترل مالی
 1. اقدامات اصلاحی

اقداماتی هستند که برای انطباق اجرای پروژه با برنامه پروژه انجام می شوند.

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

فرآیند

تهیه برنامه پروژه

فرآیند

اجرای برنامه پروژه

فرآیند

کنترل کلی تغییرات

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       خروجی ها

*       خروجی ها

*       خروجی ها

 !

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٥/۱٦ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

خروجی های فرآیند تهیه برنامه پروژه

خروجی های فرآیند تهیه برنامه پروژه عبارتند از:

 1. برنامه پروژه

برنامه پروژه سندی پذیرفته شده و رسمی می باشد که برای مدیریت و کنترل اجرای پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنانکه پروژه پیش می رود اطلاعات بیشتری از پروژه بدست می آید. بنابراین انتظار می رود برنامه پروژه نیز تغییر یابد.

برنامه پروژه معمولا شامل موارد زیر می شود:

  • مصوبات؛ پروانه ها و مجوزها
  • توصیفی از روش یا استراتژی مدیریت پروژه
  • بیان محدوده پروژه، که شامل اقلام قابل تحویل پروژه و اهداف پروژه می باشد.
  • ساختار شکست کار(WBS) تا سطحی که در آن کنترل داشته باشیم.
  • تخمین هزینه ها، تاریخ شروع فعلیت ها و تعیین مسولیت ها
  • وقایع کلیدی وتاریخ پیش بینی شده برای تحقق هریک از آنها.
  • کارکنان کلیدی و مورد نیاز
  • ریسک های کلیدی، شامل محدودیت ها و فرضیات، پاسخ های برنامه ریزی شده به هرکدام از آنها.
  • برنامه های فرعی پروژه مانند برنامه مدیریت زمانبندی و برنامه مدیریت محوده پروژه.
  • تصمیمات کلیدی برای شروع، ادامه و توقف فعالیت ها.

    2.  جزییات پشتیبانی کننده برنامه پروژه

این جزییات شامل موارد زیر می شود:

  • خروجی های حاصل از دیگر فرآیندهای پروژه که در برنامه پروژه لحاظ نشده اند.
  • اطلاعات واسناد دیگری که در مدت اجرای برنامه پروژه ایجادشده اند
  • اسناد فنی مانند نیاز ها، طرح ها.
  • مستند سازی استانداردهای مربوطه.

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

فرآیند

تهیه برنامه پروژه

فرآیند

اجرای برنامه پروژه

فرآیند

کنترل کلی تغییرات

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ورودی ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

ابزارها و تکنیک ها

 

خروجی ها

خروجی ها

خروجی ها

 

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٥/٩ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

ابزارها وتکنبک های فرآيند تهيه برنامه پروژه

ابزارها وتکنبک های فرآيند تهيه برنامه پروژه عبارتند از:

 1. متودولوژی برنامه ریزی پروژه

متودولوژی برنامه ریزی پروژه شامل تمامی روش های ساخت یافته ای است که برای هدایت تیم پروژه در مدت زمان تهیه برنامه پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

 1. دانش و مهارت های افراد درگیر در پروژه

هر فرد درگیر در پروژه دانش و مهارت هایی دارد که ممکن است در اجرای برنامه پروژه مفید باشد. تیم مدیریت پروژه باید محیطی را ایجاد کند که در آن افراد درگیر در پروژه بتوانند بطور مناسب شرکت کنند.

 1. سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه(PMIS)

سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه شامل ابزارها و تکنیک هایی می باشد که برای جمع آوری، ادغام وانتشار نتایج دیگر فرآیند های مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

توسعه برنامه پروژه

اجرای برنامه پروژه

کنترل کلی تغییرات

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       خروجی ها

*       خروجی ها

*       خروجی ها

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٥/٩ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

مديريت فرآيند های پروژه

بهتزين روش برای مديريت پروژه مديريت فرآيندهای پروژه است. پس کافی است فرآيندهای پروژه را بشناسيم و بدانيم چه ورودی ها ابزارها و تکنيک ها و چه خروجی هايی دارند.مثلا برای مديريت يکپارچگی پروژه کافی است فرآيندهای مربوطه را بشناسيد.

تا بعد!!

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٥/٢ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

فرآیند تهیه برنامه پروژه

این فرآیند نتایج حاصل از فرآیندهای دیگر را برای کنترل و اجرای پروژه قابل استفاده می نماید.

ورودی های فرآیند تهیه برنامه پروژه:

1.     خروجی برنامه ریزی ها ی دیگر

خروجی های فرآیندهای برنامه ریزی دیگر ورودی  فرآیند تهیه برنامه پروژه می باشند.

2.     اطلاعات گذشته

اطلاعات قابل دسترس گذشته مانند داده های تخمین زده گذشته، داده های ثبت شده حاصل از اجرای پروژه های مشابه قبلی.

3.     سیاست های سازمان

در هر پروژه ای باید تاثیر سیاست های مختلف سلزمان بر پروژه بررسی شود. تعدادی از این سیاست ها عبارتند از:

Ø       سیاست های مدیریت کیفیت

Ø       سیاست های مربوط به مدیریت امور کارکنان پروژه

Ø       سیاست های کنترل مالی

4.     محدودیت ها

عواملی هستند که اختیارات تیم پروژه را محدود می نمایند. وقتی پروژه ای بر طبق قرارداد اجرا می شود، ملاحظات مربوط به قرارداد محدودیت های پروژه تلقی می شوند. مانند بودجه ای که از قبل تعیین شده است.               

5.     فرضیات

عواملی هستند که برای اجرای اهداف پروژه مورد توجه قرار می گیرند و کاملا صحیح، واقعی و قطعی در نظر گرفته می شوند. برای مثال گرچه در دسترس بودن یک فرد درگیر در پروژه غیر قطعی می باشد اما قطعی فرض می شود.

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

تهیه برنامه پروژه

اجرای برنامه پروژه

کنترل کلی تغییرات

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       خروجی ها

*       خروجی ها

*       خروجی ها

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٥/٢ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

مدیریت یکپارچگی پروژه

شامل فرآیندهایی می باشد که تضمین می کنند عناصر مختلف پروژه بطور مناسب هماهنگ باشند.

 

 

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

تهیه برنامه پروژه

اجرای برنامه پروژه

کنترل کلی تغییرات

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ورودی ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       ابزارها و تکنیک ها

 

*       خروجی ها

*       خروجی ها

*       خروجی ها

 !

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٥/٢ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi