Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

معمول ترین فرآیندهای مدیریت پروژه

معمول ترین فرآیندهای مدیریت پروژه که در اکثر پروژه ها انجام می شوند:

 1. فرآیند های آغازین

فرآیندهایی هستند که پروژه را در جهت آغاز فاز بعدی یاری می کنند.

 1. فرآیندهای برنامه ریزی

این فرآیندها دو دسته اند:

v      فرآیندهای اصلی :

فرآیندهایی هستند که به دلیل وابستگی که به یکدیگر دارند در اکثر پروژه ها با ترتیب مشخصی انجام می گیرند. این فرآیند ها عبارتند از:

*       برنامه ریزی محدوده پروژه

*       تعریف محدوده پروژه

*       تعریف فعالیتهای پروژه

*       تعیین توالی فعالیت ها

*       تخمین مدت فعالیت ها

*       توسعه زمانبندی

*       برنامه ریزی منابع

*       تخمین هزینه ها

*       بودجه ریزی هزینه ها

*       توسعه برنامه پروژه

v      فرآیند های تسهیل کننده:

فرآیند هایی هستند که بسته به نیاز و در جهت تسهیل روند پروژه انجام می گیرند. اين فرآیند ها عبارتند از:

*       برنامه ریزی کیفیت

*       برنامه ریزی سازمانی

*       برنامه ریزی ارتباطات

*       تشخیص ریسک

*       اندازه گیری ریسک

*       توسعه پاسخ به ریسک

*       برنامه ریزی تدارکات

*       برنامه ریزی درخواست ها

 1. فرآیندهای اجرایی

فرآیندهای اجرایی نیز مانند فرآیند های برنامه ریزی شامل دودسته از فرآیندها می باشند:

v      فرآیندهای اصلی:

*       اجرای برنامه پروژه

v      فرآیندهای تسهیلی:

*       تعیین و پذیرش محدوده پروژه

*       تضمین کیفیت

*       توسعه تیم پروژه

*       توزیع اطلاعات

*       انتخاب منابع

*       اداره قراردادها

 1. فرآیندهای کنترلی

این فرآیندها اجرای پروژه را مکررا کنترل و اندازه گیری می کنند.تنظیم مجدد برنامه پروژه با تکرار مناسب فرآیندهای برنامه ریزی میسر می باشد.فرآ یندهای کنترلی نیز بمانند فرآیندهای برنامه ریزی به دو دسته تقسیم می شوند:

v      فرآیندهای اصلی:

*       کنترل کلی تغییرات

*       تهیه گزارش عملکرد

v      فرآیندهای تسهیلی:

*       کنترل محدوده پروژه

*       کنترل زمانبندی پروژه

*       کنترل هزینه پروژه

*       کنترل کیفیت

*       کنترل پاسخ ریسک

 1. فرآیندهای اختتامی

این فرآیندها موجب تحویل واتمام مناسب و مورد قبول پروژه می شوند. و عبارتند از:

*       خاتمه اجرای پروژه

*       خاتمه قرارداد پروژه

 

 !

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٤/٢٥ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

ارتباط فرآیندها

 

در هر گروه از فرآیندها، هر فرآیند توسط ورودی ها و خروجی هایش با فرآیند دیگر ارتباط دارد. بدین ترتیب هر فرآیند را می توان با عناصر زیر تعریف کرد:

Ø       ورودی ها:

اقلام قابل استنادی که عملیات بعدی بر طبق آنها انجام می گیرند.

Ø       ابزارها و تکنیک ها:

مکانیزم هایی که جهت ایجاد خروجی ها از ورودی ها بکار گرفته می شوند.

Ø       خروجی ها:

اقلام قابل استنادی که نتایج فرآیند می با شند.

 

ورودی ها

 

ابزارها و تکنیک ها

خروجی ها

 1. ...

 2. ...

 3. ...

 1. ...

 2. ...

 3. ...

 

 1. ...

 2. ...

 3. ...

 

 
!

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٤/٢٥ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

فرآیندهای مدیریت پروژه

پروژه ها مجموعه ای از فرآیندها می باشند.این فرآیندها دو دسته اند:

فرآیندهای مدیریت پروژه:

که شامل سازماندهی اجرای پروژه می باشند.

فرآیندهای تهیه محصول پروژه:

که شامل تعیین و تهیه محصول یا خدمات پروژه می باشند.

این دو دسته فرآیندها در سرتاسر اجرای پروژه در تعامل و ارتباط با یکدیگر می باشند.

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٤/٢٢ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

چه کسانی در پروژه سهم دارند؟

شریکان در پروژه افراد و سازمانهایی می باشند که فعالانه در پروژه درگیرند، و یا اجرا و اتمام پروژه بر آنها تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.تیم مدیریت پروژه باید تشخیص دهد که چه کسانی شریک در پروژه می باشند، و نیازها و انتظارات آنها را بشناسد.البته تشخیص این افراد تاحدودی مشکل است.شریکان اصلی پروژه عبارتند از:
مدیر پروژه
مشتری و تحویل گیرنده پروژه
سازمان اجراکننده پروژه
حامیان مالی پروژه
علاوه بر این عناوین، عناوین و نام های دیگری نیز وجود دارند، مانند:مالکان و موسسان پروژه، اعضای تیم پروژه، سازمانهای دولتی، سهامداران.اصولا این نامگذاریها و گروه بندی ها در تشخیص اینکه چه افراد و سازمانهایی خودشان را شریک پروژه می دانند بسیار موثر می باشد.
!

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٤/۱٠ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

قرارداد

یک پروژه مطابق با قراردادی که با مشتری بسته می شود شروع می شود، بطوری که تحویل و اجرای آن مشخص می شوند.
در این توافق دوجانبه منعقد کننده قرارداد باید خدمات و محصولاتی را فراهم کند و طرف دیگر هزینه را تامین میکند.

 

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٤/٤ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

مراحل مدیریت پروژه

از آنجایکه پروژه ها از لحاظ اجرا منحصر به فرد هستند، تا حدودی با عدم قطعیت مواجه می باشند.
سازمانهای اجرا کننده پروژه معمولا هر پروژه را به مراحل و فازهای مختلفی تقسیم می کنند تا بتوانند بهتر آنرا کنترل کنند. مجموعه فازهای پروژه سیکل عمر پروژه را تشکیل می دهند.

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/٤/۳ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi