Project Management مدیریت پروژه

مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT

Project Management مدیریت پروژه

9 محدوده دانش در مدیریت پروژه:

هر پروژه ای ۹ محدوده اصلی دارد و هر محدوده ای شامل فرآیندهایی میباشد:
1.مدیریت یکپارچگی پروژه:
تضمین میکند که عناصر مختلف پروژه با یکدیگر هماهنگ باشند و شامل فرآیندهایی مانند توسعه برنامه پروژه، اجرای برنامه پروژه، و کنترل تغییرات کلی در پروژه میباشد.
2.مدیریت محدوده پروژه:
تضمین میکند که پروژه شامل تمام نیازهای لازم وکافی باشد و شامل فرآیندهایی مانند آغاز، برنامه ریزی محدوده، تعریف محدوده، و کنترل تغییرات محدوده میباشد.
3.مدیریت زمان پروژه:
تضمین میکند که پروژه با زمانبندی معینی تمام شود. و شامل فرآیندهایی مانند تعریف فعالیت، توالی فعالیت، تخمین مدت فعالیت، توسعه زمانبندی، و کنترل زمانبندی میباشد.
4.مدیریت هزینه پروژه:
تضمین میکند که پروژه با کمترین هزینه پایان یابد. و شامل فرآیندهایی مانند برنامه ریزی منابع تخمین هزینه، بودجه بندی هزینه، کنترل هزینه میباشد.
5.مدیریت کیفیت پروژه:
تضمین میکند که بطور رضایت بخش تمامی نیازهای پروژه برآورده شوند. و شامل فرآیندهایی مانند برنامه ریزی کیفیت، تضمین کیفیت، وکنترل کیفیت میباشد.
6.مدیریت منابع انسانی:
استفاده بهینه از نیروی کار درگیر در پروژه را تضمین میکند. و شامل فرآیندهایی مانند برنامه ریزی سازمانی، استخدام نیروی کاری، وتوسعه تیم پروژه میباشد.
7.مدیریت ارتباطات پروژه:
تضمین میکند که تولید، جمع آوری، انتشار، ذخیره سازی و بازیابی نهایی اطلاعات پروژهبصورت زمانبندی شده ومناسب انجام گیرند. و شامل فرآیندهایی مانند برنامه ریزی ارتباطات، انتشار اطلاعات، گزارش عملکرد و خاتمه اجرای پروژه میباشد.
8.مدیریت ریسک پروژه:
فرایندهای لازم برای تشخیص، تحلیل، و واکنش به ریسک پروژه را ارائه می دهد. و شامل فرآیندهایی مانند تشخیص ریسک، واکنش به ریسک، و کنترل واکنش به ریسک میباشد.
9.مدیریت کالا، مواد و خدمات در پروژه:
فرایندهای لازم برای تهیه کالا و خدمات از خارج محدوده اجرایی پروژه را ارائه میکند. و شامل فرآیندهایی مانند برنامه ریزی خرید مواد، برنامه ریزی درخواست ها، انتخاب منابع، اداره قراردادها، واتمام قراردادها میباشد.

تا بعد!! 

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/۳/٢٠ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

یک وبلاگ خوب درباره اصلاح مدیریت پروژه

 

اصلاح مديريت پروژه
REFORMING PROJECT MANAGEMENT
تو این وبلاگ به مطالب زیر میتونید دست پیدا کنید:
ارائه پروژه ناب بطور عملی و تئوری
مدیریت پروژه
ارائه پروژه بکمک اصول 5S
و معرفی منابع، کتابها، بلاگ ها و گروه ها

برگرفته از
وب لاگ توليد ناب

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/۳/۱٧ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها،و تکنیک ها در اداره فعالیت ها، بمنظور رفع نیازها و انتظارات متولیان پروژه می باشد.

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/۳/۱٧ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

مفهوم پروژه از دیدگاه PMBOK

پروژه تلاشی موقتی برای ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات معین می باشد. منظور از موقتی آنست که هر پروژه شروع و پایان معینی دارد.

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/۳/۱٦ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

تاریخجه انتشار PMBOK

PMBOK کتابی است که توسط انجمن مديريت پروژه آمريکا(PMI) در سال ۱۹۸۷ تحت عنوان : PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE
منتشر شد.در سال ۱۹۹۱پروژه به روز آوری این مجلد مطرح وبا ارسال به اعضای PMI و موسسات علمی-حرفه ای کتاب:
A GUIDE TO PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE
در سال ۱۹۹۶ چاپ و منتشر شد.PMI متناوبا این کتاب را بهنگام می نماید.

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/۳/۱٦ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi

سلام


اين وبلاگ اولین وبلاگ دانشجويان مهندسي صنايع دانشگاه آزاد تهران جنوب مي باشد!

پيام هاي ديگران ()        Project Management مدیریت پروژه        ۱۳۸٢/۳/۱٥ - Yashar Safarzadeh & Reza Rahimi